Mahali İdareler Maliyesi Aöf Ders Notları

 

Mahalli İdareler Maliyesi | Ünite 7 Aöf Ders Notu

Mahalli İdareler Maliyesi
Ünite-7
İl Özel İdareleri ve Köylerin İdari Ve Mali Yapısı
Genellikle yerel yönetim birimi olan il özel idaresi ile merkezi yönetim kuruluşu olan ili ayırmakta güçlük
çekilmektedir.
İlin iki ayrı yönü şöyle açıklanabilir;
1.  İl,  yetki genişliği ilkesine göre yönetilmektedir. İlin bu niteliği, yani merkezi  yönetimi oluşturan
unsurlar arasında yer alışı, “ilin genel yönetimi” olarak ifade edilmektedir. Merkezi  yönetimin taşra

Mahalli İdareler Maliyesi | Ünite 6 Aöf Ders Notu

Mahalli İdareler Maliyesi
Ünite-6
Belediyelerin Mali Yapısı
BELEDİYENİN GELİRLERİ
Belediyelerin gelirleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda şu şekilde belirtilmektedir:
1.  Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları
-Belediye Gelirleri Kanunu’na göre elde edilen gelirler
-Emlak vergisi
2.  Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay
3.  Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
4.  Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler

Mahalli İdareler Maliyesi | Ünite 5 Aöf Ders Notu

BELEDİYELERİN İDARİ YAPISI
Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.
Belediyelerin Kısa Tarihçesi
16 Ağustos 1854 tarihli resmi  tebliğ ile Fransızların komün idaresi model alınmak suretiyle, ilk belediye kuruluşu
olan İstanbul Şehremaneti kurulmuştur. Bu yönetimin başında, padişah tarafından atanan Şehremini adı verilen bir

RSS - Mahali İdareler Maliyesi Aöf Ders Notları beslemesine abone olun.